Cách Lấy Toàn Bộ Dữ Liệu Data Của Blogspot Bất Kỳ 2022

Dữ liệu hay data chính là những bài viết, những trang trong blog. Chúng ta có thể lấy được dữ liệu đó là do 1 tính năng mà blogspot cung cấp - RSS - ATOM - Nguồn cấp dữ liệu bài đăng.


Bước 1 : 
Các bạn truy cập vô blogspot bất kỳ cần lấy toàn bộ data bài viết, sau đó dán thêm đoạn code này phía sau link trên trình duyệt và nhấn enter để truy cập link.

/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100

Ví dụ:

https://www.zalosec.net/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100

Bước 2 : Sau đó bạn nhấn CTRL + S để lưu file, nó hiện file name đuôi là atom.txt các bạn đổi đuôi file thành atom.xml và lưu lại, như vậy là xong các bạn chỉ cần upload file vừa lấy lên blogspot của bạn.

Lưu ý: Các bạn thay link cần lấy vào chỗ link bôi xanh, và số 100 là số bài viết cần lấy từ 1 -> 100, các bạn thay số cho phù hợp với số bài của blog đó.

0 Bình Luận "Cách Lấy Toàn Bộ Dữ Liệu Data Của Blogspot Bất Kỳ 2022"

Đăng nhận xét